ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРА НА УЕБ СТРАНИЦАТА НА МЕЛЪН АД

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Играта, която се провежда на уеб сайта на Мелън АД - https://www.melontech.com се организира от Мелън АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Коста Лулчев – 20 ет. 3, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на уеб сайт играта и са публикувани на следния интернет адрес https://www.melontech.com. Общите правила са задължителни за всички участници в тях. ОРГАНИЗАТОРЪТ на играта си запазва правото едностранно да променя Общите правила, като обявява публично измененията и поправките на уеб сайта на Мелън АД - https://www.melontech.com. Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени Общите условия, като ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Общите правила.

2.     ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира на английски език и се провежда на уеб сайта на Мелън АД - https://www.melontech.com.

2.2. Играта продължава в периода от 27.08.2021 в 10:00 часа до 02.09.2021 в 23:59 часа.

3.      ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИГРАТА

3.1. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

4.      ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие в играта на уеб сайта на Мелън АД има всяко физическо лице с местонахождение в България, навършило 18 години. В играта нямат право да участват служители на Мелън АД, както и членове на техните семейства – родители, деца, братя, сестри, съпрузи.

4.2. Всички лица, ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

5.      ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

5.1. За участие в играта на уеб сайта на Мелън АД не е необходимо заплащането на такса.

6.      МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

6.1. Участниците в игрaта е необходимо да посетят уеб сайта на Мелън АД - https://www.melontech.com.

6.2. На уеб страницата на Мелън АД са публикувани 5 (пет) пъзел игри, съдържащи въпроси. За да участва, потребителят трябва да реши и петте задачи и да регистрира своите имена и имейл във формата на сайта -  https://www.melontech.com.

6.3. Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали, подадени от тях към уеб сайта на Мелън АД, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали. Участниците нямат право да поставят (качват) на уеб сайта, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством уеб сайта, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Участниците не могат да поставят на уеб сайта материали с комерсиално съдържание.

6.4. Осъществявайки дейност на уеб страницата на Мелън АД, Участниците дават своето безусловно съгласие ОРГАНИЗАТОРЪТ да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички забележки, предложения, идеи, графики или друга информация, която Участниците предоставят на ОРГАНИЗАТОРА в тази игра и които материали стават собственост на Мелън АД.

6.5. Мелън АД и упълномощените и представители ще могат да копират, разпространяват, регистрират и да използват по друг начин материалите, предоставени от Участниците на уеб страницата на Мелън АД (с изключение на личните им данни) за всякакви комерсиални и некомерсиални данни, без да дължи заплащане за това и без никакви задължения за компенсация за материалите към Участниците или към други страни.

6.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч клеветническо, оскърбително, нецензурирано, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления.

6.7. В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, посочил е в коментар правилния отговор или е изпълнил точно изискванията в играта, името му се включва в механизма за печелене на награда.

6.8. Ако механизмът за определяне на победител/и не е изрично представен в самата публикация на играта, се приема, че печеливши се избират на случаен лотариен принцип, включващ всички участници, изпълнили условията по т. 6.4., в играта.

6.9. Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата.

6.10. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на играта си запазват правото да дисквалифицират съответния участник или участници, да свалят от игра неговите/нейните участия и да го/я лишат от правото да спечели получената с такава измамна цел награда.

6.11. Участник, който отговаря на условията от т.6.4, но не е спазил срока за участие в таймлайн играта, посочен в текста към публикацията на самата игра, не се включва в механизма за печелене на награда.

7.  ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява спечелилите участници най-късно в 7 (седем) дневен срок от края на играта, като им изпрати имейл с покана да изпратят трите си имена, адрес и телефон за връзка, за да се осъществи контакт и организира изпращането и получаването на наградата.

7.2. Спечелилият участник се задължава да изпрати на лично съобщение трите си имена, настоящ адрес и телефон за доставка в срок от 7 (седем) дни след публикуване на печелившите.

7.3. С изпращане на личните си данни в съобщение, всеки участник се съгласява с чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни,които предостави във връзка с играта.

7.4. Личните данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Целите на обработване на личните данни са: определяне на печелившите в уеб сайт играта и доставяне на наградите. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантират, че личните данни няма да бъдат използвани за други, извън посочените в настоящите Правила, цели или да бъдат предоставяни на трети лица.

7.5. Участник, който не е изпратил личните си данни в лично съобщение в посочения срок в т. 7.2. губи правото си да получи наградата.

8.      НАГРАДА

8.1. Наградата е предоставена от ОРГАНИЗАТОРА, като се определя индивидуално за всяка игра и се обявява в деня на играта в уеб сайта на Мелън АД - https://www.melontech.com. 

8.2. Наградата се тегли на лотариен принцип, из между всички участници, изпълнили условията за участие и изискванията на конкретната игра.

8.3. Спечелилият награда се известява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на имейл адрес при условията на т. 7.1.

8.4. При получаване на наградата печелившият се идентифицира с личната си карта или друг документ за самоличност.

8.5. Ако печелившият е на възраст под 18 години, се предоставя лична карта и задължително следва да бъде придружен от родител, настойник или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка, настойничество или попечителство.

8.6. Не се допуска размяна на наградата с паричната ѝ равностойност и/или с друга облага.

8.7. Наградата Play Station 5 е предоставена от Мелън АД.

8.8. Наградата се доставя чрез куриер в 30 (тридесет) дневен срок от датата на получаване наличните данни на спечелилия.

8.9. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградата или телефонни номера за контакт със спечелилия.

9.     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Общите правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на играта се обявява по реда на раздел 1 по - горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, в резултат от такова прекратяване на Играта.

10. ПРАВНИ СПОРОВЕ

10.1. Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и участниците ще бъде решаван извън съдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност и няма да бъдат въвличани в спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, или с евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на играта.

10.2. В случай, че споровете между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в играта или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и участниците в играта е невъзможно да се решат по взаимно съгласие, ще се отнесат към компетентния съд.

11.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ

11.1. Всеки участник, с включването в играта, провеждана на уеб страницата на Мелън АД, се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи правила и приема имената му да бъдат включени в публикация на уеб страницата на Мелън АД с цел обявяване на печелившите в играта. 

11.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в уеб сайт играта, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Тези обстоятелства могат да бъдат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в играта като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на уеб сайт играта, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние на война, природни бедствия или други.

0