Образец на Публично съобщение за ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

№ BG16RFOP002-2.002-0359-C01

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: 

„МЕЛЪН” АД

 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

 

1. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

1.1. Предмет на процедурата

Въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на международни стандарти: 1) въвеждане на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта за управление ISO 9001:2015 2) въвеждане на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарта за управление ISO 14001:2015; 3) въвеждане на система управление на сигурността на информацията в съответствие с изискванията на стандарта за управление ISO 27001:2013.

1.2. Описание

1.2.1. Етапи на услугата:

ЕТАП 1.Преглед на състоянието:

- извършване на диагностичен одит, с цел запознаване с процесите и начина на работа на фирмата и определяне на структура на системата за управление;

- разработване на план - график за изпълнение на разработката и съпътстващи документи – заповеди, програми и др.;

ЕТАП 2. Разработване на документите от СУ:

- разработване на система за управление, включваща: Разработване на система за управление, включваща: Наръчник, Политики, Процедури, Инструкции, Формуляри, и други приложими за организацията оперативни документи

- съгласуване на разработените документи с ръководството на организацията или определените от него служители. Одобряване и утвърждаване на документите.

ЕТАП 3. Внедряване:

- провеждане на теоретично обучение относно съдържанието и внедряването на СУ

- провеждане на обучение по внедряване;

- оказване на методическа помощ при внедряването на системата за управление от организацията;

- извършване на пробни вътрешни одити с цел проверка на степента и качеството на внедряване на СУ;

- извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите;

ЕТАП 4. Функциониране:

- оказване на методическа помощ при провеждането на преглед от ръководството;

- провеждане на обучение на вътрешни одитори;

- извършване на вътрешни одити.

- оказване на методическа помощ при отстраняване на несъответствия, възникнали по време на одит (ако има такива).

1.2.2. Постигане интегрирането на системите за управление с единна управленска система  (ERP). Оферентът („Консултанта”) трябва да постигне съответствие между разработваната от него документация на системите за управление с разработваната и внедряваната ERP система за управление и организация на ресурсите и основните  бизнес процеси на Възложителя. Консултантът трябва да осигури:

- Наличие в ERP на всички изисквани от стандартите записи и регистри в електронен вид с възможност за различни видове справки, извлечения и печат;

- Наличие на проследимост на връзките между записите;

- Проследимост на процеса в ERP системата - кой, кога какво е направил;

- Стандартен тип и външен вид на документите;

- Одобрените процедури и формуляри да бъдат налични в електронен вариант и налични на електронен носител на сървър с актуалните версии на документите. Достъпът до тях да бъде осигурен и чрез ERP системата;

- Възможност чрез ERP системата всички документи и правила за работа да са налични в актуалната си версия на местата за използването им;

- Координация между служителите и проследимост на записите на системата;

- Регистриране на обратна връзка от страна на клиента чрез софтуера.

 

2. ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

2.1. Минимум 3 (три) изпълнени договори за предоставени услуги по разработване и внедряване и/или поддържане на системи за управление по някои от следните стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 с фирми, чиято дейност е сходна с предмета на дейност на Възложителя. 

Под дейност, сходна с предмета на дейност на Възложителя, следва да се разбира дейност в областта на Информационните и комуникационните технологии. За изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от крайния срок за получаване на оферти, ще се считат договори, чието изпълнение е приключило през посочения период.

За удостоверяване на посоченото минимално изискване е необходимо предоставянето на списък за изпълнени минимум 3 сходни договори с посочване на наименование и ЕИК/Булстат на Възложителя, начална и крайна дата на изпълнения договор, стойност и и описание предмета на договора. Списъкът следва да бъде придружен от доказателства за изпълнението на договорите, които следва да удостоверяват периода на реализация на съответния проект, стойността на одобрения бюджет и съответно на верифицираните разходи по него, както и, че в периода на реализация на проекта е имало договорни взаимоотношения между съответния възложител и кандидата (референция). 

2.2. За качественото изпълнение на предмета на настоящото възлагане, кандидатът („Консултанта”) следва да осигури екип от минимум 2 (двама) експерти, които притежават необходимото образование и професионален опит за изпълнение на предмета на поръчката, както следва:

- Водещи одитори по някои от следните международни стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001; 

- Да имат най-малко 5 (пет) години професионален опит като одитори или консултанти по разработване и внедряване на системи за управление. 

- Да имат опит и като член на най-малко един екип по разработване и внедряване на Системи за управление в организации с обхват: Информационни и комуникационни технологии или сходна;

- Поне един от експертите трябва да има професионален опит и/или образование в областта на информационните и комуникационните технологии;

За удостоверяване на посоченото изискване е необходимо прилагането към офертата на следните документи: копие на валиден сертификат одитор по някои от следните стандарти: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001; автобиография, копие от трудова книжка, договор, диплома и референция, от които става видно професионалния опит на експертите.

Консултантът трябва да осигури присъствие на един свой експерт от екипа, в офиса на Възложителя за минимум 40 работни часа на месец през планирания период, с което действие допълнително гарантира пълен синхрон на въвежданите стандарти със спецификата на Възложителя и внедряваната ERP система.

2.3. Сбор на нетни приходи от продажби за последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 2 (два) пъти прогнозната стойност на публичното съобщение, по което кандидатства.

За удостоверяване на посоченото минимално изискване е необходимо предоставянето от кандидатите на копия от годишен счетоводен отчет (Баланс и ОПР) за последните 3 (три) години (2014, 2015, 2016 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

2.4. Кандидатът трябва да притежава валиден акредитиран Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват: извършване на консултантски услуги за разработване и внедряване на системи за управление или сходна.

 

3. СРОК  НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА:

За разработката и въвеждането на трите системи за управление, с оглед самостоятелното им сертифициране, се предвижда максимален срок от 8 календарни месеца, считано от момента на подписване на договора за изпълнение. 

 

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранцията за добро изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС и се представя преди подписване на договора. Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция  в оригинал. Валидността на банковата гаранция за изпълнение трябва да е минимум 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора.

 

5. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

- Всеки кандидат има право да представи само едно ценово предложение в свободен текст, като се води от изискванията и условията, посочени в т.2, 3 и 4 на настоящето съобщение  с подпис на кандидата и печат (ако е приложимо);

- Кандидатите за изпълнение на услугата трябва да представят в ценовите си предложения стойност на услугата без ДДС (цифром и словом);

- Ценовите предложения се подават електронно на страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 – ИСУН 2020 в раздел Е-тръжни процедури.

 

6. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

9 000 лв (девет хиляди лева) без ДДС.

 

7. ПЛАЩАНИЯ

Плащанията ще се извършат, както следва:

- Авансово плащане, в размер на 50% от общата стойност на договора в рамките на 5 (пет) работни дни след подписване на договор за изпълнение между страните.

- Окончателно плащане, в размер на останалите 50% от стойността в рамките на 5 (пет) работни дни след датата на успешно преминал сертификационен одит, подписване на приемо-предавателен протокол и представена фактура от страна на избрания изпълнител.

 

КОНТАКТИ: „МЕЛЪН” АД, София 1124, бул. „Цариградско шосе” № 47А, ет.5

Лице за контакти: Васил Димов

Е-mail: vasco@melontech.com

Телефон: 02/964 1780;

Факс: 02/9641781

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 28 април 2017 г. 

 

ДАТА: 25 април 2017 г.

0